Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни"

1. Наименование и седалище на бенефициента:
- Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, МОН - 1000 София, бул. “Дондуков” № 2А

2. Място на изпълнение на проекта:
- На територията на Република България

3. Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездната финансова помощ:
- Нов шанс за успех

4. Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта:
- 15 000 000 лева


Цел на проекта

Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда

Специфични цели

  • Да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
  • Да бъдат включени в учебна дейност неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование.
  • Да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда.

Основни проектни дейности

  • Организиране на разяснителни дейности
  • Осигуряване на обучението на възрастни с учебни и методически материали
  • Квалификация на учители по андрагогика
  • Провеждане на обучение за ограмотяване (изучаване на учебно съдържание за начален етап на образование)
  • Провеждане на обучения за формиране на ключови компетентности (изучаване на учебно съдържание за клас от прогимназиялния етап на образование – V,VІ,VІІ клас)
  • Сертифициране на резултатите от обучението
  • Създаване на регистър за издадените удостоверения

\"\"
Списък на одобрените училища и групи за организиране на обучение по проекта „Нов шанс за успех” през периода юни - ноември 2012 г. (14.06.2012)


\"\"
Списък на училищата, заявили интерес за участие в проекта


\"\"
Списък на училищата, подали документация за участие в проекта

Заповед 483/19.04.2013 за стартиране на втория обучителен етап по проекта и приложение