Проект BG05M2OP001-3.004

ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

1. Наименование и седалище на бенефициента:
- Министерство на образованието и науката съвместно с дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование", МОН - 1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 2А

2. Място на изпълнение на проекта:
- На територията на Република България

3. Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездната финансова помощ:
- Нов шанс за успех

4. Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта:
- 24 994 462,50 лева


Цели на проекта:

 • Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя.
 • Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.

Видове курсове:

 • Курс за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа.
 • Курс за обучение на възрастни за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап (V, VІ или VІІ клас) с хорариум 360 учебни часа.

Основни дейности:

 • Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността.
 • Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен.
 • Създаване, отпечатване и разпространение на учебни средства, предназначени за обучение на възрастни.
 • Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап.
 • Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование чрез организиране на дистанционно обучение.
 • Разработване на инструментариум за сертифициране на резултатите от обучението в курсовете за ограмотяване на възрастни и в курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, издаване на документи.
 • Разработване и пилотно прилагане на система за валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене.
 • Качествен анализ на резултатите от проведените дейности.

Планиран брой участници:

10 000 неграмотни и слабограмотни

лица над 16-годишна възраст, които нямат статут на ученици


Начало – 21.09.2016 г.
Край – 21.12.2018 г.