12.01.2015

Уважаеми директори,
Съгласно Заповед № РД09-1268 от 18.08.2014 г. на министъра на образованието и науката срокът за изпълнение на проект "Нов шанс за успех" е удължен до 30.06.2015 г. В планираните дейности се предвижда организирането и провеждането на още един обучителен етап, но само за курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за 7 клас от прогимназиалния етап. В тази връзка предлагаме на Вашето внимание необходимата документация за включване в проектните дейности.
Екип за управление на проекта


Уважаеми директори,уведомяваме Ви, че заключителните тестове от допълнителната сесия от курса по ограмотяване и от обучението в 5., 6., и 7.клас от третия етап на обучение ще се проведат на 8 и 9 ноемри 2014 г., съгласно приложените указания. Тестовете ще бъдат качени в 8.30 часа.

Уведомяваме Ви, че заключителните тестове от курса по ограмотяване от третия етап на обучение ще се проведат на 18 октомври 2014 г. Тестовете ще бъдат качени в 8.30 часа.

15.04.2014 - ОБЯВЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАТОРИ ПО ПРОЕКТ „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”

15.04.2014 - Заповед за стартиране на 3 обучителен етап. Приложение - Списък на училищата


25.03.2014
Уважаеми директори,

След извършена оценка на получените формуляри за включване в проекта, представяме на вашето внимание проект на класиране на училищата (тук). Моля, обърнете внимание, че срещу някои училища има забележки, свързани с непълна документация.

В срок до 07.04.2014 г. моля да бъдат отстранени всички неточности и да бъдат предоставени всички липсващи документи. Допълнителните документи и пояснения се изпращат с доклад до ръководителя на проект “Нов шанс за успех” в Министерството на образованието и науката (София 1000, бул. “Дондуков” № 2А). Важи датата на входящия номер в МОН. В случай, че документите не постъпят в МОН в определения срок, училището ще бъде отстранено от класирането. При забележка, свързана с липсата на технически средства е необходимо да се поясни как планирате да бъде компенсирана тази липса и дали тя няма да възпрепятства качественото изпълнение на дейностите по проекта.

Обученията ще стартират на 14.04.2014 г. и не по-късно от 22.04.2014 г. Моля да преработите своите графици в съответствие с посоченото начало на третия обучителен етап.

Екип за управление на проекта

 

 

21.01.2014 - СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Заповед № РД09- от 17.12.2013 г. на министъра на образованието и науката срокът за изпълнение на проект "Нов шанс за успех" е удължен до 30.11.2014 г. В планираните дейности се предвижда организирането и провеждането на още един обучителен етап. В тази връзка предлагаме на Вашето внимание необходимата документация за включване в проектните дейности.
ПОКАНА за участие в дейностите, свързани с организирането и провеждането на курсове за ограмотяване и/или на курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за класове от прогимназиалния етап за неграмотни и слабограмотни лица над 16 години по проект „Нов шанс за успех”
ДЕКЛАРАЦИЯ от директор
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване в курс за ограмотяване
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване в курс за усвояване на учебно съдържание
30.11.2013 - На вниманието на директорите и счетоводителите !
Уведомяваме Ви, че след вход в информационната система, можете да изтеглите писмо касаещо изготвянето на отчета за касовото изпълнение към 31.11.2013 г. относно преквалифицирането на средства от параграф 61-01 в параграф 63-01. Същото е необходимо да предоставите на съответната община.

14.10.2013 - Уведомяваме Ви, че заключителните тестове от курса по ограмотяване от втория етап на обучение ще се проведат на 19. октомври 2013г.. Тестовете ще бъдат качени в 8.30 часа.

Уведомяваме Ви, че на 2 и 3 ноември 2013 г. ще бъде проведено допълнително изпитване на обучаемите, които не са се явили на първоначално определената дата или имат слаби резултати на предходния тест за втория обучителен етап на проекта „Нов шанс за успех”.
Тестовете за курса по ограмотяване следва да бъдат проведени на 2 ноември, останалите тестове от курсовете ще се проведат в тези два дни по следния график:
На 2.11.2013 г. ще се проведат финалните тестове по:
- математика, Човек и природата, информационни технологии, домашен бит и техника – за 5. и 6. клас
- математика, физика, информационни технологии, биология, химия – за 7. клас
На 3.11.2013 г. ще се проведат финалните тестове по:
- БЕЛ, английски език, история, география – за 5. и 6. клас
- БЕЛ, английски език, история, география, технологии – за 7. клас

Тестовете по съответните предмети ще бъдат качени в 8.30 часа на определената за тях дата, като директорът на училището определя организацията за провеждане на финалните тестове.
Моля да уведомите своевременно обучаемите за времето и мястото на провеждане на финалните тестове.


23.09.2013
На вниманието на директорите и счетоводителите

Средствата, които получихе по проект „Нов шанс за успех” в края на месец август и началото на месец септември са от бюджета на проекта и следва да се отчетат в § 63-01.

Подготвяме нов междинен отчет, които ще включи всички извършени и отчетени във информационния модул на проекта разходи до 30.09.2013 г.

След 28.09.2013 г. екипа от МОН и регионалните организатори ще започнат одобряване на извършените от училищата плащания. По тази причина въведете актуален телефон на счетоводител и максимален брой документи, удостоверяващи извършените разходи в модула на проекта.

Очаквайте на сайта на проекта указание за прехвърлянето от § 61 в § 63 на получените през месец април суми.


На 31.07.2013 г. ще се проведат финалните тестове по:
- математика, Човек и природата, информационни технологии, домашен бит и техника – за 5. и 6. клас
- математика, физика, информационни технологии, биология, химия – за 7. клас

На 01.08.2013 г. ще се проведат финалните тестове по:
- БЕЛ, английски език, история, география – за 5. и 6. клас
- БЕЛ, английски език, история, география, технологии – за 7. клас

*****

Финалните тестове за приключилите курсове за усвояване на учебно съдържание за 5, 6 и 7 клас ще се проведат на 31.07.2013 г. и на 01.08.2013 г. с начален час 9.00 ч.

*****

Във връзка с изготвянето на тримесечните отчети, Ви информираме, че получената през месец април сума, предвид създаденото напрежение от страна на обучаемите и липсата на средства по проекта, е преведена със средства от бюджета на МОН и следва да осчетоводите по § 61-01.

20.03.2013 - Списък на участниците в обучение по андрагогия 29.03. - 31.04.2013 г.

Уважаеми директори,
Във връзка със стартирането на втория обучителен етап Ви уведомяваме, че обученията ще стартират най-рано на 20.03.2013 г. Курсовете не може да започнат преди издаване на заповед на министъра на образованието, младежта и науката.
Екип за управление на проекта

07.03.2013- Списък на участниците в обучение по андрагогия - 22.03. - 24.03.2013 г.

3.12.2012 г. Уважаеми колеги, в информационната система на проекта е наличен модул "Анкети", в който трябва да качите данните от попълнените анкетни карти на обучаемите. Моля в срок до 15.12.2012 г. да бъдат качени сканирани копия на анкетните карти на всички обучаеми (включени в обучение, напуснали и приключили обученията лица). Напомняме Ви, че анкетните карти се попълват в началото и в края на обучението. Преди качването на сканираните копия се уверете, че в анкетните карти са попълнени всички раздели.

23.11.2012 - Уважаеми колеги, изпитните материали за финалните тестове на курсовете за ограмотяване ще бъдат качени на сайта в 8.00 ч. на 24.11.2012 г. като кодирани с парола RAR файлове, които съдържат тестове в PDF формат за разпечатване. Материалите и паролата ще се намират в меню Служебни съобщения, след вход в системата.

14.11.2012 - Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че финалните тестове за приключване на курсовете за ограмотяване - 1-4 клас - ще се проведат на 24.11.2012 г. от 9.00 часа.

29.09.2012 - Уважаеми колеги, изпитните материали за финалните тестове на 5,6 и 7 клас за изпитите на 30.09.2012 г. ще бъдат качени в 8.00 ч. като кодирани с парола RAR файлове, а паролата за разкодиране - в 8 и 30 ч. Начален час на изпита - 9.00 ч.

21.09.2012 - Уважаеми колеги, изпитните материали за финалните тестове на 5,6 и 7 клас ще бъдат качени на сайта в 8.00 ч. на 23.09.2012 г. като кодирани с парола RAR файлове, които съдържат тестове в PDF формат за разпечатване. Материалите и паролата ще се намират в меню Служебни съобщения, след вход в системата.

21.09.2012 - В служебни съобщения са качени Протокол за дежурство при провеждане на финален тест и Протокол за резултатите от проведен финален тест.

20.09.2012 В служебни съобщения (след вход в сайта) е качен образец на договор с квесторите и указание за провеждане на финалните тестове.

19.09.2012 Финалните тестове за обучаемите от 5., 6. и 7. клас ще бъдат проведени на 23.09. и 30.09. Начален час 9.00 ч. Тестовете ще бъдат качени на сайта на проекта в 8.00ч. на 23.09. и на 29.09., а паролата за отварянето им в 8.30 ч. на съответния ден. Очаквайте подробна инструкция за разпределението на учебните предмети, провеждането, времетраенето и оценяването.

04.09.2012 Списък на учителите, включени в обученията по андрагогия, които ще се проведат в периода 14.09. - 16.09.2012 г.

04.09.2012 - В информационната система на проекта е публикувана Инструкцията за допустимите разходи и реда за отчитане и са активирани модули за отчитане на разходите по проекта.

17.07.2012 Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнението на проекта „Нов шанс за успех” се обръщаме към вас, за да ви информираме за следното:

1. От днес започнаха доставките на учебните и методическите материали. Ето защо моля имайте готовност да ги приемете, както и да ни уведомите (чрез регионалните организатори), че сте ги получили.

2. Тъй като стартира и изплащането на авансите по проекта проверете още веднъж коректността на подадените банкови сметки и броя на групите в системата на проекта. Държавните училища да въведат транзитната бюджетна сметка и да транзитират сумата към МОМН, за да им се направи сторно по § 63-01 след попълване на разшифровка за транзитираните суми в системата на делегираните бюджети. За общинските училища сметките следва да са бюджетни. Срок за актуализиране на сметките: до края на деня на 18.07.2012 г.

3. На сайта на проекта в раздел „Образци на документи” вече са качени образците на договори с учители и обучаеми по проекта.

4. Очакваме да въведете цялата информация за присъствията на обучаемите до момента, както и да въвеждате ежеседмично тази информация в системата. Информацията се попълва не по-късно от два дни след изтичане на съответната седмица.

С уважение,
Екип за управление на проекта


17.07.2012 До регионалните организатори
Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че при разпространението на обучителните пакети в някои училища директорите са направили отказ да ги получат поради това, че заявените обучения не се провеждат. Във връзка с това моля спешно да се свържете с училищата от списъка, утвърден със заповед на министъра, и да ни уведомите за такива случаи, като ни посочите конкретните училища и имена на директорите. Информацията е необходима, за да уведомим изпълнителите на поръчката предварително и да не се разходват излишни средства за разпространение.


18.06.2012 Екипът на проекта „Нов шанс за успех” Ви уведомява, че във връзка със стартирането на първия обучителен етап от 18 юни 2012 г. е необходимо директорите на одобрените училища да влязат като потребители в информационната система, за да получават чрез служебни съобщения указанията, свързани с възлагането и организирането на обученията.
Напомняме, че още в първия ден на обучението е необходимо всеки учител да се регистрира лично и да бъдат въведени данните на обучаемите по групи.

14.06.2012 -Списък на одобрените училища и групи за организиране на обучение по проекта „Нов шанс за успех” през периода юни - ноември 2012 г.

11.06.2012
Списък на оценените училища и групи, заявили интерес за участие в проекта „Нов шанс за успех”

Екипът на проекта „Нов шанс за успех” уведомява училищата, които не са представили пълния набор от документи ( включително удостоверение за завършен клас на обучаемите) или не са представили документите си и на хартиен носител, да предприемат необходимите действия:
- В срок до 14 юни да бъдат сканирани и изпратени на регионалния организатор липсващите удостоверения;
- В срок до 18 юни да бъде изпратен в МОМН съответният хартиен вариант.
- В срок до 15 юни да бъде предоставена информация за непълните групи на медиаторите по проекта с цел пренасочване на лицата към друго училище.

Очаквайте информация за стартиране на обученията!

 


СЪОБЩЕНИЕ

Началото на обученията по проект „Нов шанс за успех” ще стартират на 18.06.2012 г. (понеделник).

В тази връзка моля всички проектни училища да уведомят обучаемите в сформираните групи за промяната.


10.04.2012 Обучението по андрагогия на 520 учители по проекта „Нов шанс за успех” започна.

27.03.2012 Крайният срок за постъпване на документацията в информационната система на проекта се удължава до 10 април 2012 г.


15.03.2012

 ПОКАНА

за участие в дейностите, свързани с организирането и провеждането на курсове за ограмотяване и/или на курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за класове от прогимназиалния етап за неграмотни и слабограмотни лица над 16 години по проект „Нов шанс за успех”

 

Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в качеството си на конкретен бенефициент по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.01 0001 „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” - проект „Нов шанс за успех” отправя покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и провеждането на  обучение за ограмотяване и/или  за усвояване на учебно съдържание за класове от прогимназиалния етап.

 • Основни изисквания за кандидатстване на училищата
 • Да попълнят електронен формуляр за кандидатстване и изпратят до ръководителя на проекта хартиения му вариант с приложена  подкрепяща документация;
 • Да имат поне една сформирана група с обучаеми, заявили желание за включване в курс за ограмотяване и/или в курс за усвояване на учебно съдържание за класове от прогимназиалния етап
 • Да гарантират наличие на подходящи условия за провеждане на заявеното обучение (декларация по образец);
 • Да имат сформиран екип за изпълнение на проектните дейности, в който да бъдат включени директорът на училището, счетоводител и учителите, които ще провеждат обучението на лицата от целевата група.

Изисквания за сформирането на групите и за включване на обучаеми в тях

Изисквания към сформирането на групите

 • минимален брой обучаеми – 10;
 • максимален брой обучаеми – 15;
 • обучаемите, живеещи извън населеното място, да не надхвърлят 50 % от всички обучаеми. 

Забележка: При сформиране на групите в курса за ограмотяване е необходимо да бъде извършена вътрешно-групова диференциация чрез диагностичен материал.

Обучаемите  в курсовете по ограмотяване следва:

 • Да са на възраст над 16 години;
 • Да нямат статут на ученици;
 • Да не са посещавали училище или да са завършили само първи, втори или трети клас;
 • Да не са включени и да не са участвали в обучение за ограмотяване по проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник;
 • Да са заявили писмено своето желание за включване в обучение по проекта (заявление по образец).

Обучаемите в курсовете за усвояване на учебно съдържание за класове от прогимназиалния етап следва:

 • Да са на възраст над 16 години;
 • Да нямат статут на ученици;
 • Да са завършили успешно начален етап на основно образование или курс за ограмотяване, пети или шести клас от прогимназиалния етап на основното образование и да са представили документ за успешно завършен етап/клас или курс за ограмотяване;
 • Да не са включени и да не са участвали в идентично обучение по проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник;  
 • Да са заявили писмено своето желание за включване в обучение по проекта (заявление по образец).

Документи за кандидатстване на училищата

 • попълнен формуляр за кандидатстване;
 • автобиографии на членовете на екипа за изпълнение на дейностите по проекта (директор, счетоводител и учители);
 • списък на обучаемите в групите;
 • заявления на обучаемите и приложените към тях документи за успешно завършен етап/клас или курс за ограмотяване;
 • примерен график на обучението за всяка от групите (с начална дата от 14 до 28 май 2012 г. и с продължителност в зависимост от съответния учебен план);
 • подписана и подпечатана декларация по приложен образец от директора, че ще предостави помещение и материална база за изпълнение на дейностите.

Забележка: Екипът за управление на проекта си запазва правото да проверява посочените от училищата данни.

Начин, място и срок за подаване на документите

Формулярите и приложенията към тях се изпращат по два начина:

  • Чрез информационната система на проекта – http://novshans.mon.bg, където се прилагат сканирани копия на всички приложения към формуляра. Формулярът за кандидатстване също се прилага като сканирано копие с подпис на директора и печат на училището. При наличие на електронен подпис цялата документация се подписва от директора. Няма да бъдат разглеждани формуляри, към които не са приложени всички изисквани документи.
  • На хартиен носител – подвързани в папка, подпечатани и подписани от директора на всяка страница, на адрес:

Министерство на образованието, младежта и науката
за проект „Нов шанс за успех”
бул. „Кн. Ал. Дондуков“ 2А
София 1000  
Крайният срок за постъпване на документацията в информационната система на проекта е  до 17.00 ч. на 30.03.2012 г. 
Документи, пристигнали след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.
За допълнителна информация и въпроси: novshans@mon.bg   


ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЛЕКТОРИ, РЕЛЕВАНТНИ С ОБУЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ С УЧИТЕЛИ ПО АНДРАГОГИЯ        

      Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.01 0001 „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” отправя покана за участие в процедура за избор на лектори, които да обучават учители за разширяване на професионалната им компетентност по отношение на андрагогическите аспекти на обучението на възрастни. Лекторите трябва да имат познания в областта на образоването за възрастни и опит в провеждането на методически семинари (обучения) за работа с възрастни.            Краен срок за изпращане на заявление за участие: 12.00 ч. на 12.03.2012 г. 

           

                               I.            Необходими документи: 1.                 Заявление за участие в свободен текст.2.                 Автобиография - европейски стандарт.           N.B. Ръководният екип си запазва правото да провери изложените данни на кандидатите в автобиографията.                             II.            Основни изисквания за участие към кандидатите:

Ø               образование: висше, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или магистър;

Ø               квалификация или допълнително обучение по андрагогия;

Ø              
минимален професионален опит – 3 години в областта за образование на възрастни;Ø               участие в провеждането на семинари по методика за обучение на възрастни; Ø               участие в изготвяне на учебни програми за обучения по андрагогия или методика на обучение на възрастните;Ø               публикации в педагогическия периодичен печат или участие в научни форуми с доклади от областта на методиката и съдържанието на образованието и обучението на  възрастни.                          III.            Изисквания, носещи допълнителни точки:Ø                присъдена научна степен или научна и образователна степен;

Ø                владеене на чужд език на ниво В1 от Общата Европейска езикова рамка.

                            IV.         Изисквания към техническото оформление на документите за кандидатстване:

          Документите да бъдат набрани на шрифт Times New Roman или Arial в .doc или rtf формат с пункт 12;

          Заявлението за участие ще бъде разглеждано само ако съдържа адрес за кореспонденция с участника (трите имена,  адрес, телефон, e-mail).

                               V.         Място и срок за подаване на документи:

            Документите за кандидатстване се приемат на адрес:

 

Министерство на образованието, младежта и науката

за проект „Нов шанс за успех”

Бул. „Дондуков“ 2А

1000 София

              Важи датата на синия печат на Министерство на образованието, младежта и науката.

 

 

Във връзка с влошените метеорологични условия в цялата страна и затруднения при пътуването, провеждането на семинара за регионални организатори по проекта „Нов шанс за успех” се отлага за 18 и 19.02.2012 г.

СЕМИНАР ЗА РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАТОРИ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТА „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” - 11 и 12 февруари 2012 г.

 


Покана за заявяване на интерес
за включване в дейностите по проекта „Нов шанс за успех“

Във връзка с изпълнението на една от основните дейности по проекта Организиране на обучението на възрастни в училищатаканим всички заинтересовани от участие в проекта училища да се регистрират в информационната система на проекта на електронен адрес http://novshans.mon.bg .

На този етап от изпълнението на проекта  е необходимо училищата, които проявяват интерес към организирането на обучения за целевите групи по проекта, да се регистрират чрез директора на училището. Това ще подпомогне медиаторите по проекта да насочват потенциалните обучаеми към най-близкото училище, заявило готовност да организира обучение.

Регистрацията на училищата ще продължи до 15.02.2012 г. включително.

Регистриралите се в информационната система училища ще имат възможност да кандидатстват със сформирани групи за обучение. Срокът за сформирането на групи за обучение е 31. 03. 2012 година.  Групите за обучение ще включват минимум 10 и максимум 15 лица от целевата група по проекта. Критериите за сформиране на групите ще бъдат публикувани на сайта на проекта.

Всяко училище, сформирало групагрупи, ще получава средства за осигуряване на обучението, които ще включват:

 • Хонорари за  учителите, провеждащи обучението;
 • Хонорари за директорите и счетоводителите;
 • Стипендии за обучаемите;
 • Пътни за обучаемите;
 • Разходи за консумативи.

На обучаемите ще бъдат предоставени обучителни пакети и насърчаващи материали.
Учителите, които се включат в проекта, ще получат методически материали. За педагозите, които не притежават допълнителна квалификация по андрагогика, ще бъде осигурено обучение.